اجزای تصفیه خانه فاضلاب

تضفیه فاضلاب متشکل از یک سری فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد که باعث از بین رفتن باکتری ها و تصفیه فاضلاب می شود.

منابع پذیرنده تصفیه فاضلاب، منابع طبیعی(رودخانه، دریا، چاه ایزوله و...) یا سیستم اگو (تصفیه فاضلاب شهری) می باشد.

انواع روش های تصفیه فاضلاب:

  1. فرآیند فیزیکی

  2. فرآیند شیمیایی

  3. فرآیند بیولوژیکی