اداره زندان های شهرستان قائمشهر

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۱۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  قائمشهر