بیمارستان آموزش درمانی زارع

بهسازی، راهبری و نگهداشت از سیستم تصفیه فاضلاب
  • ظرفیت
    ۵۰ متر مکعب در روز
  • COD
    ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
  • BOD
    ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
  • آدرس
    ساری