تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب چیست؟/ پارامترهای تصفیه فاضلاب/

فاضلاب چیست:

به آبی که در نتیجه مصرف شدن آلوده شده و قابل مصرف نمی باشد، گفته می شود.

تصفیه فاضلاب:

ابزاری است که با استفاده از آن، آب مورد استفاده و آلوده شده توسط انسان یا طبیعت به کیفیت مطلوب احیاء می شود.

تصفیه فاضلاب چیست | روشهای تصفیه فاضلاب و انواع آن

برای تصفیه فاضلاب بسته به نوع و کیفیت آن از روشهای مختلف تصفیه فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و یا تلفیقی از آنها استفاده میشود. اصولا تصفیه فاضلاب جهت حذف مواد جامد معلق اعم از مواد قابل ته نشینی و یا محلول بصورتی که پساب حاصله عاری از مواد فوق باشد،