جرم گیر سپتامول

جرم گیر سپتامول

جرم گیر سپتامل برپایه تکنولوژی روز، قدرت جرم بری بالا، بدون بو و با میزان کلر آزاد 15%

جرم گیر سپتامول

جرم گیر سپتامول