دامداری صالحی و صفاری

مهندسی مجدد و راه اندازی تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۳۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۲۰۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ورامین