دامداری صفاری و صالحی

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی کامپوزیتی به روش IFAS
 • ظرفیت
  ۷۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۵۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۵۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ورامین