جوهرنمک سپتامل

جوهرنمک یک اسید قوی با بوی تند است که به صورت طبیعی در معده ما هم یافت می شود