شرکت افق طلایی آراد

انجام فاز مطالعاتی و قرارداد ساخت سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی
 • ظرفیت
  ۱۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۸۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بهشهر