شرکت تولید کنسرو ماهی سبزچین شمال

مشاوره جهت بهینه سازی سیستم تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۶۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  سوادکوه