شرکت جوجه کشی نیلکو

قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال
 • ظرفیت
  ۲۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  جویبار