شرکت جوجه کشی گهرباران

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی

 • ظرفیت
  ۲۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری