شرکت کاله گوشتی مازندران

ارتقا و مهندسی مجدد واحد هوازی
 • ظرفیت
  ۲۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  آمل