فیلتراسیون

فیلتراسیون یک پروسه مکانیکی یا فیزیکی است که ذرات معلق و کلوئیدی را از مایعات (مایعات یا گازها) جدا کرده با محیطی که تنها مایع می تواند عبور کند. در فرآیند تصفیه آب معمولی، فیلتراسیون معمولا به معنای انعقاد و رسوب گذاری است.