پمپ لجن کش و کف کش

پمپ کف کش

پمپ کف کش

از این پمپ برای انتقال آب از مخازن یا آبهای زیرزمینی استفاده می شود که این پمپ ها توانایی انتقال ذرات معلق جامد را ندارد . این پمپ ها با توجه به مکان مورد نیاز تولید و طراحی میشوند.

پمپ لجن کش

پمپ لجن کش

لجن ها با لزجیت بالا از ته نشینی اولیه یا ترکیبی از لجن فعال دفعی ، کف ناشی از زلال سازها ، لجن خام و هضم شده تغلیظی به روش ثقلی است ، شناورسازی و سانتریفوژ کردن ، تولید می شوند.