پمپ لجن کش و کف کش

پمپ کف کش

پمپ کف کش

از این پمپ برای انتقال آب از مخازن یا آب های زیرزمینی استفاده می شود که این پمپ ها توانایی انتقال ذرات معلق جامد را ندارد . این پمپ ها با توجه به مکان مورد نیاز تولید و طراحی می شوند.

پمپ لجن کش

پمپ لجن کش

لجن ها با لزجیت بالا از ته نشینی اولیه یا ترکیبی از لجن فعال دفعی ، کف ناشی از زلال سازها ، لجن خام و هضم شده تغلیظی به روش ثقلی است ، شناورسازی و سانتریفوژ کردن ، تولید می شوند.