قالیشویی مهر بهشهر

طراحی و ساخت تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۲۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بهشهر
 • TSS
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر