مجتمع شیر و گوشت آوین دشت

مهندسی مجدد، نصب و راه اندازی تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۵۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۲۰۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  قزوین