آشغالگیر ، آشغال گیر ، دستگاه آشغالگیر

آشغالگیری اولین واحد عملیاتی است که در روند تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا هدف از آشغالگیری حذف اجسام بزرگ از قبیل جامدات شناور که همراه با فاضلاب در حرکتند و باید از ورود آنها به سیستم تصفیه فاضلاب جلوگیری کرد. در صورت عدم حذف این مواد ممکن است  به پمپها و دیگر تجهیزات مورد مصرف از قبیل سرریز ها ، شیر ها، نازل ها، کانالها، خطوط پایپینگ و متعلقات دیگر سیستم آسیب وارد شود یا آنها را از مدار خارج کند.