چربی گیر

چربی گیر، چربی گیر DAF

چربی گیر، چربی گیر DAF

شناور سازی یک روش برای تصفیه فیزیکی و جداسازی ذرات جامد یا مایع مانند چربی، از فاز مایع به کار می رود و برای تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنایع کاربرد دارد. چربی و روغن  موجود در پساب  باعث ایجاد خسارات به تاسیسات و ایجاد اختلال در مراحل بعدی تصفیه می شود. به همین دلیل قبل از شروع فرایند تصفیه لازم است روغن و چربی موجود در پساب جداسازی شود.

چربی گیر ، انواع چربی گیر

چربی گیر ، انواع چربی گیر

چربی گیر – تله های چربی

چربی گیر ها برای حذف روغن یا چربی و سایر مواد شناور نظیر چربی های حیوانی ، آشغال های گیاهی و پوست میوه ها و غیره به کار می روند.