تصفیه فاضلاب به روش A2O

تصفیه فاضلاب به روش A2O

فرآیند A2O، اقتباسی از فرآیند A/O می باشد. فرآیند A2O فرآیندی برای حذف نیتروژن و فسفر است که امروزه در بسیاری از تصفیه خانه های فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

این یک فرآیند لجن فعال می باشد که قادر به انجام نیتریفیکاسیون(nitrification) ، (denitrification)   و حذف فسفر بیولوژیکی و BOD می باشد. از این روش معمولا در مکان هایی که پساب خروجی آن ها به آب های سطحی ، دریا یا رودخانه تخلیه می شود کاربرد دارد.

طراحی فرآیند A2O

به این فرآیند دو واحد بی هوازی و آنوکسیک اضافه شده است و لجن از مخزن ته نشینی به واحد بی هوازی برگشت داده می شود و از واحد هوادهی یک لاین برگشت به مخزن آنوکسیک ایجاد شده است.

دلایل حذف نیتروژن و فسفر

حذف نیتروژن و فسفر زمانی حائز اهمیت می شود که پساب خروجی وارد آبهای سطحی، دریا، اقیانوس و دریاچه ها شود چرا که نیتروژن و فسفر بالا باعث رشد بیش از حد جلبک ها و گیاهان آبزی و کم شدن اکسیژن در آب و به خطر افتادن زندگی آبزیان می شود البته نیتروژن بالا برای انسان نیز بسیار مضر می باشد.