جذب

جذب

 جذب

این فرآیند بطورگسترده ای برای حذف آلاینده های آلی صنعتی که تمایل مولکول ها درفازمایع به یک فازجامدبیشتراست استفاده می شود. آدامزوهمکاران درسال2002،مندازدیازو همکاران درسال2010جذب سه سولفانامید، ایمیدازول هاو تریمتوپریم رابرروی کربن فعال ارزیابی کردند که دراین مطالعه به راندمان حذف 90% دست یافتند.

در مطالعه ای که توسط کیم وهمکاران درسال2010انجام گرفت جذب ترمیتوپریم رادرشرایط پیوسته وناپیوسته بررسی کردند وبه راندمان حذف بالاتر از90% رسیدند. پوتراوهمکاران درسال2009ظرفیت جذب کربن فعال و بنتونایت را برای آنتی بیوتیک آموکسی سیلین مقایسه کردند وبه راندمان95%برای کربن فعال و88%برای بنتونایت رسیدند. چن درسال2010جذب سه آنتی بیوتیک ازگروه تتراسایکلین راروی اکسیدآلومینیوم بررسی کردندو دریافتند کهبیش از 50%ازاین ترکیبات جذب می شوند. این مطالعات نشان دادندکه جذب یک روش موثر برای حذف آنتی بیوتیک ها ازمحیط های آبی است وبرای آب های حاوی موادآلی بالا غلظت های بالا ی آنتی بیوتیک کاربرددارندامامشکل بزرگ این روش این است که دراین فرآیند فقط انتقال آلاینده ها ازفازمایع به فازجامد صورت می گیردو فاز جامدمتعابقا باید تصفیه شود. به منظورارزیابی چگونگی جذب آنتی بیوتیک ها برروی جاذب، آگاهی از ویژگی های فیزیکوشیمیایی آنها ضروری است. مطالعات انجام شده نشان دادکه رفتار جذب آنتی بیوتیک ها می تواندبسیارپیچیده و مشکل باشد. ازطرفی به کارگیری و تعمیم اطلاعات حاصل ازآزمایشات باماتریس مشخصی مانندخاک، به محیطی دیگرمانند لجن فاضلاب، امکان پذیر نمی باشد.تصفیه به روش جذب باکربن فعال می تواند به منظورحذف مواددارویی هیدروفوبیک ازآب مورداستفاده قارارگیرد. راندمان حذف سیستم تصفیه توسط کربن فعال به خصوصیات جاذب (سطح ویژه فعال، تخلخل، سطح قطبی وشکل فیزیکی ماده)وهمچنینخصوصیات ترکیب موردنظر(شکل، اندازه، بارو میزان آبگریزی ترکیب)بستگی دارد. مکانیسم های جذب شامل باندشدن فیزیکی وشیمیایی وبرهم کنش الکترواستاتیک مولکول های سطح جاذب می باشد. اگرچه به کارگیری روش تصفیه جذب توسط جاذبی مانند کربن فعال جهت حذف بسیاری ازترکیبات دارویی هیدروفوبیک، سمی وبا دوز زیاد از آب و فاضلاب، مناسب می باشد اما راندمان جذب آنتی بیوتیک ها دراین روش به طورقابل توجهی متاثراز فاکتورهای متعددی مانند نوع کربن فعال مورداستفاده، غلظت اولیه ترکیبات هدف، PH، درجه حرارت وغلظت کربن آلی محلول است.مطالعات انجام شده توسط براسکی وهمکاران درزمینه حذف آنتی بیوتیک های سولفانامید ازآب به کمک جذب نشان دادکه در حداکثر حلالیت، آنتی بیوتیک ها تقریبا بطورکامل(90%<)و به سرعت(1min>t)توسط زئولیت ارگانوفیلیک y، حذف می گردند. سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، برخی ترکیبات نظیرمتوکسی کلر، د.د.ت و DDE، اندوسولفان، PCBهاو... را به عنوان ترکیبات مختل کننده غدد درون ریزو آلوده کننده آب آشامیدنی معرفی نموده است. این سازمان همچنین اقدام به معرفی بهترین فناوری دردسترس برای حذف این ترکیبات آب آشامیدنی نموده است. سند منتشر شده سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، بهترین فناوری دردسترس برای تصفیه آلاینده هاو مختل کننده های غدد درون ریز را، استفاده از فرآیند کربن فعال گرانوله اعلام نموده است.