فرآیندهای تصفیه فیزیکو شیمیایی

فرآیندهای تصفیه فیزیکو شیمیایی

فرآیندهای تصفیه فیزیکی و شیمیایی

این فرآیند شامل فرآیند جذب سطحی، اسمز معکوس، رزین های تبادل یون و الکترودیالیز است سه مورد آخر در فصل های پیشین به طور مفصل توضیح داده شده است و اکنون به بررسی جذب سطحی می پردازیم.

فرآیند جذب سطحی

فرآیندهای جداسازی مواد به روش جذب سطحی در صورتی موثرخواهد بود که جریان فاضلاب مورد تصفیه دارای ناخالصی یکنواخت بوده و غلظت مورد نظر زیاد نباشد. جذب سطحی با کربن فعال را می توان به نحوی کارساز، بعد از مرحله تصفیه بیولوژیکی به کار برد. کربن فعال برای زدودن COD،  BODو رنگ، بو و طعم از پسابها موثر است.

فرآیندهای تصفیه فیزیکی و شیمیایی

کربن فعال موادآلی موجود در پسابها را جذب و سپس تجزیه می کند. مولکولهای موادآلی موجود در پسابها جذب سطح کربن فعال شده و از پسابها برداشته می شوند، سپس فعل و انفعالات بیولوژیکی در سطح تماس کربن فعال. پساب سبب می شود که این مواد به کلی از بین بروند و سطح تماس کربن دوباره به صورت فعال درآید.