فرق بین BOD و COD چیست؟

امروزه یکی از دغدغه های محیط زیست، تصفیه فاضلاب(پساب) کارخانه ها و بیمارستان ها می باشد. برای سنجش و اطلاع از استاندارد بودن پساب خروجی آزمایشاتی انجام می شود که برای اطلاع از عملکرد تصفیه خانه و بازده تصفیه آن بسیار مهم می باشد که متناسب با آن بتوان اقداماتی انجام داد که بازده تصفیه بیشتر باشد. BOD و COD یکی از پارامتر مهم در سنجش و اندازه گیری آب و فاضلاب است. استاندارد پساب برای  BOD و COD به ترتیب 30 و 60 می باشد که اگر از این میزان بالاتر باشد غیر قبل قبول و پساب الوده می باشد و ممکن است به محیط زیست آسیب برساند. 

  • COD : اکسیژن خواهی شیمیایی (chemical oxygen demand)
  • BOD: اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (Biochemical oxygen demand)

COD معمولاً بالاتر از BOD است زیرا ترکیبات آلی بیشتری از اکسید شدن بیولوژیکی شیمیایی می توانند اکسیده شوند. در سنجش COD می توان بسیاری از مشخصات و آلودگی های پساب را مشخص کرد.

آیا الزامی می باشد که هر دو آزمایش را با هم اندازه گیری کنند؟ الزامی خاصی نیست چرا که BOD بطور تقریبی نصف  COD می باشد و با اندازه گیری از یکی از این دو می توان دیگری را بطور تقریبی حدس زد. اما قسمتی از این مواد توسط میکروارگانیسم ها و واکنش های بیولوژیکی قابل اکسید شدن هستند، در نتیجه برای مشخص کردن این مقدار از میکروارگانیسم ها برای اینکه تعیین شود چه بخش از کل مواد را می توانند اکسید نمایند استفاده می کنند. تفاوت COD و BOD چیست؟

  1. یکی از تفاوت های این دو پارامتر در زمان سنجش آن ها است، چرا که آزمایش BOD پنج روز به طول می انجامد در حالی که  COD حدود سه ساعت طول می کشد. 
  2. دومین تفاوت، BOD نصف COD و برعکس COD دو برابر BOD می باشد.
  3. BOD مقدار اکسیژن مورد نیاز میکروارگانسم ها جهت تجزیه موادآلی و COD اکسیژن جهت تجزیه موادآلی و مواد معدنی با واکنش شیمیایی می باشد.
  4. هر دو پارامتر با هدف نشان دادن میزان آلودگی در یک نمونه پساب و یا آب است.

 

هزینه انجام آزمایش COD و BOD؟

هزینه سنجش این دو پارامتر متناسب با مکان و هزینه های روز توسط آزمایشگاه های معتبر محیط زیست انجام می گردد.