معایب دیفیوزرهای حباب درشت

معایب دیفیوزرهای حباب درشت

معایب دیفیوزرهای حباب درشت

اگرچه دیفیوزرهای حباب درشت مزایای خود را دارند، اما مهم است که اشکالاتی در مورد این دیفیوزرها در نظر بگیرند، که در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

انتقال کم اکسیژن

دیفیوزرهای حباب درشت، حباب هایی با قطر بزرگتری تولید می کنند اما حباب کمتری تولید می کنند. حباب های بزرگتر و کمتر اکسیژن کمتری را به فاضلاب منتقل می کنند. به طور معمول، SOTE دیفیوزرهای حباب درشت کمتر از 1 درصد است. برای دستیابی به راندمان انتقال اکسیژن استاندارد و کافی از یک دیفیوزر حباب ریز استفاده می شود که دیفیوزرهای حباب ریز دو برابر دیفیوزرهای حباب درشت اکسیژن را انتقال می دهند.

هوادهی کمتر کارآمد

با وجود قدرت بالا و حباب های بزرگتر دیفیوزرهای حباب درشت، اکسیژن کمتری را به فاضلاب برای هوادهی با کارآمد کم پراکنده می کند.

ضریب افزایش باکتری رو پایین می آورد

به علت انتقال کم اکسیژن  دیفیوزرهای حباب درشت، میکروارگانیسم ها کمتر رشد و افزایش می یابند در نتیجه راندمان تصفیه پایین می آید.

انرژی بیشتری رو مصرف میکنند

به علت تولید حباب درشت تر دیفیوزرهای حباب درشت، انرژی بیشتری مصرف می کنند.