MBR چیست؟ / تعریف MBR

MBR چیست؟ / تعریف MBR

MBR اصطلاحی است که برای تعریف فرآیندهای تصفیه فاضلاب استفاده می شود که درآن یک غشا به عنوان مثال میکروفیلتراسیون یا اولترافیلتراسیون، با یک فرآیند بیولوژیکی یکپارچه شده است ( به طور خاص یک بیوراکتور رشد معلق).

تقریبا کلیه فرآیندهای MBR موجود امروزه از غشاء به عنوان فیلتر استفاده می کنند و مواد جامد را که توسط فرآیند بیولوژیکی تولید می شوند، حذف می کنند و در نتیجه پساب حاصل از محصول شفاف و ضدعفونی می شود.

MBR به انگلیسی membrane bioreactor به فارسی بیوراکتور غشائی

بیوراکتور غشائی در اصل نسخه ای از سیستم لجن فعال معمولی (CAS) است: در حالی که فرآیند CAS از یک کلاریفایر ثانویه یا مخزنی برای جداسازی جامد/مایع استفاده می کند، یک MBR از یک غشا برای این عملکرد استفاده می کند. این امر تعدادی مزایا مربوط به کنترل فرآیند و کیفیت آب را ارائه می دهد.