آمین خنثی کننده - Neutralizing Amin

آمین خنثی کننده - Neutralizing Amin

آمین خنثی کننده موادی جهت خنثی سازی و جلوگيری از بین رفتن لوله های آب  درون كندانس مورد استفاده هستند .

 

آمین خنثی کننده سطح فلزات سیستم کندانس بخار را برابر حملات اسیدکربنیک محفاظت میکند . آمین های خنثی کننده مانند : سیکلوهگزیل آمین ، در اتیل آمینو  اتیل ، مورفولین ،  آمونیاک و...

سیکلوهگزیل آمین

سیکلوهگزیل آمین

آمونیاک

آمونیاک

 

آمین خنثی کننده