خرید ضد رسوب یا فلوکون یا آنتی اسکالانت

خرید ضد رسوب یا فلوکون یا آنتی اسکالانت

ضد رسوب ها  یا همان فلوکون یا آنتی اسکالانت ، مواد شیمیایی هستند که برای کاهش رسوبات و برخورداری از ممانعت کنندگی بالا در رسوب گذاری بکاربرد میروند .

از ضد رسوب ها معمولا بجهت جلوگیری از تشکیل رسوب و آسیب جدی در غشا (ممبران) سیستمهایRO (اسمز معکوس) و) NF نانو فیلتراسیون) مورد استفاده قرار میگیرند .

 

کاربرد ضد رسوب

  • در سیستم ها ی اسمزمعکوس یا RO

  • ﺟهت ﮐﻨﺘﺮل رﺳﻮب در ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﺮج های ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ، ﺑﻮﯾﻠﺮها

  • در ممبران دستگاه تصفیه آب و در دستگاه آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ

  • در صنایع نفت و گاز

  • برای جلوگیری از ایجاد رسوب ناشی از سختی آب درتصفیه آب به روش اسمز معکوس کاربرد دارند .

 

خرید ضد رسوب یا فلوکون یا آنتی اسکالانت