انواع مواد منعقد کننده

انواع مواد منعقد کننده

مواد منعقد کننده:

مواد منعقد کننده به سه دسته تقسیم می شوند:

  1. یک دسته از مواد شیمیایی از طریق خنثی کردن بارالکتریکی کلوئیدها در ناپایدارسازی آنها موثر هستند.
  2. دسته دیگری از مواد شیمیایی باعث وزین تر شدن کلوئیدهای ناپایدار شده و ته نشینی سریع تر از آن ها می گردد. در اصطلاح به این مواد کمک منعقد کننده می گویند.
  3. گردهی از مواد شیمیایی وجود دارند که با آماده سازی PH محیط باعث می شوند که موادشیمیایی مورد استفاده، در ناپایدار ساختن کلوئیدها موثرتر عمل کنند.

مواد منعقد کننده علاوه بر دارا بودن قدرت منعقدکنندگی باید از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و از طرف دیگر مازاد آن ها هیچ گونه مسمومیتی ایجاد ننماید.