افتتاح پروژه تصفیه خانه دامداری پیشوای ورامین

افتتاح پروژه تصفیه خانه دامداری پیشوای ورامین

 تصفیه خانه فاضلاب دامداری شش هزار رأسی واقع در پیشوای ورامین از پروژه های موفق شرکت صدرآب  با حضور محمود حجتی ، معصومه ابتکار ، شهبازی مشاور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درامور شهرستان ها ، عباس اکبری شریف ، معاون بهبود تولیدات دامی استان  و مدیران و کارشناسان پیشوا دراین شهرستان افتتاح گردید.

 

 

افتتاح پروژه تصفیه خانه دامداری پیشوای ورامین