صنایع سلولزی یزد

صنایع سلولزی

overhall تصفیه خانه پادگان شهید قاسمیان شیرگاه

طراحی پکیج تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مجتمع بانک کشاورزی بابلسر

طراحی پکیج تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مجتمع بانک کشاورزی بابلسر

طراحی و اجرای پروژه هوانیروز

طراحی و اجرای پروژه هوانیروز

 پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

 پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

راهبری و نگهداری از سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستان

راهبری و نگهداری از سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستان

راهبری و نگهداری از سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستان ها

 

راهبری و نگهداری از سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستان

گواهی نامه های شرکت صدرآب

گواهی نامه های شرکت صدرآب

 

گواهی نامه های شرکت صدرآب

گواهی نامه های شرکت صدرآب

گواهی نامه های شرکت صدرآب

 

بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب جوجه کشی مرغ هما

بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب جوجه کشی مرغ هما

بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب جوجه کشی مرغ هما

بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده و A2O

بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده و A2O

بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبیده و A2O

نصب سیستم رشد چسبیده در کشتارگاه زربال

نصب سیستم رشد چسبیده در کشتارگاه زربال

نصب سیستم رشد چسبیده در کشتارگاه زربال

نصب سیستم رشد چسبیده در کشتارگاه زربال

نصب سیستم رشد چسبیده در کشتارگاه زربال