طراحی، ساخت، تجهیز و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب

 • ظرفیت
  700 مترمکعب در روز
 • آدرس
  قائمشهر
Read more

طراحی و ساخت پکیچ تصفیه فاضلاب به همراه متعادل ساز

 • ظرفیت
  40 متر مکعب در روز
 • آدرس
  ساری
 • متعادل ساز
  25 متر مکعب
Read more

تامین تجهیزات تاسیسات تصفیه خانه دامداری

 • ظرفیت
  500 متر مکعب در روز
 • آدرس
  ساری
Read more

طراحی و ساخت چربی گیر و پکیج تصفیه فاضلاب هیبرید: شیمیایی _ بیولوژیک

 • ظرفیت
  10 مترمکعب در روز
 • COD
  3400 میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  1490 میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بابل
Read more

طراحی، ساخت، راهاندازی پکیج تصفیه فاضلاب انعقاد و لخته سازی

 • ظرفیت
  10 مترمکعب در روز
 • COD
  10000
 • BOD
  5500
 • آدرس
  بهشهر
 • TSS
  1000
Read more

طراحی، ساخت، راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیک

 • ظرفیت
  75 مترمکعب در روز
 • COD
  <2500
 • BOD
  <1500
 • آدرس
  آبیک
Read more

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیک، اصلاحی A2

 • ظرفیت
  7 متر مکعب در روز
 • COD
  1000 میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  600 میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  قزوین
Read more

طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب هیبرید چربی گیر، شیمیایی_بیولوژیک

 • ظرفیت
  13 متر مکعب در روز
 • COD
  1500 میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  890 میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بابل
Read more

طراحی و ساخت پکیچ تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به همراه چربی گیر

 • ظرفیت
  25 متر مکعب در روز
 • COD
  1000 میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  600 میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  تهران
Read more

نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب Double R.O

 • ظرفیت
  3متر مکعب در شبانه روز
 • آدرس
  تهران
Read more

مهندسی مجدد، نصب تجهیزات و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۲۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ متر مکعب در روز
 • BOD
  ۷۰۰ متر مکعب در روز
 • آدرس
  محمودآباد
Read more

قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال
 • ظرفیت
  ۲۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  جویبار
Read more

قرارداد طراحی سیستم تصفیه خانه واحد دامداری ۵۰۰۰ راسی
 • ظرفیت
  ۶۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۴۰۰۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۰۰۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  تاکستان قزوین
Read more

مهندسی مجدد و مشاوره در راهبری سیستم تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی
 • ظرفیت
  ۴۰ متر مکعب در روز
 • آدرس
  سورک
Read more

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال
 • ظرفیت
  ۳۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  جویبار
Read more

انجام فاز مطالعاتی و قرارداد ساخت سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی
 • ظرفیت
  ۱۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۸۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بهشهر
Read more

مهندسی مجدد، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه کشتارگاه مرغ طلایی با سیستم بی هوازی UAFBR
(خروج از لیست صنایع آلاینده)
Read more

مشاوره و آموزش راهبری و مهندسی مجدد تصفیه خانه کشتارگاه مرغ و اصلاح واحد بی هوازی UASB
Read more

نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.O
 • ظرفیت
  ۵۰ متر مکعب در روز
 • TDS ورودی
  ۲۵۰۰< TDS میلی گرم بر لیتر
 • TDS خروجی
  ۸۰> TDS میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  جویبار
Read more

مشاوره و برگزاری دوره های آموزش راهبری تصفیه خانه کشتارگاه مرغ
 • ظرفیت
  ۳۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  آمل
Read more

طراحی سیستم تصفیه خانه به روش شیمیایی و بیولوژیکی
 • ظرفیت
  ۶۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  واقع در کیلومتر ۱۰ جاده بندر ترکمن به آق قلا
Read more

مشاوره و آموزش راهبری تصفیه خانه کشتارگاه و مزرعه پرورش بلدرچین
 • ظرفیت
  ۵۰ متر مکعب در روز
 • آدرس
  بهنمیر
Read more

ارتقا و مهندسی مجدد واحد هوازی
 • ظرفیت
  ۲۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  آمل
Read more

قرارداد مشاوره و مهندسی مجدد
 • ظرفیت
  ۲۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بهشهر جاده کمربندی نرسیده به پلیس راه
Read more

مشاوره جهت بهینه سازی سیستم تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۶۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  سوادکوه
Read more

انجام فاز مطالعاتی و قرارداد ساخت سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی
 • ظرفیت
  ۱۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۸۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بهشهر
Read more

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازی
 • ظرفیت
  ۱۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۱۰۰۰میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۸۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بابلسر شهرک صنعتی میرودکنار
Read more

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازی
 • ظرفیت
  ۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بابلسر شهرک صنعتی میرود کنار
Read more

انجام فاز مطالعاتی سیستم تصفیه به روش انعقاد و لخته سازی
 • ظرفیت
  ۱۱۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  رامسر
Read more

مشاوره و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه، ارتقای سیستم هوادهی ، نصب و اجرای تجهیزات
 • ظرفیت
  ۳۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  قائمشهر
Read more

مشاوره و بهینه سازی سیستم تصفیه خانه
(خروج از لیست صنایع آلاینده)
 • ظرفیت
  ۳۰۰ متر مکعب در روز
 • مشخصات پساب ورودی
  پساب حاوی مواد رنگی شیمیایی
 • آدرس
  بهشهر
Read more

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۴۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بهشهر
Read more

مهندسی مجدد، نصب و راه اندازی تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۵۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۲۰۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  قزوین
Read more

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۴۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بهشهر
Read more

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال
 • ظرفیت
  ۳۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۲۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  جویبار
Read more

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال
 • ظرفیت
  ۳۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۲۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  جویبار
Read more

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی
 • ظرفیت
  ۱۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  البرز_ضیاآباد
Read more

مهندسی مجدد و راه اندازی تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۳۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۲۰۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ورامین
Read more

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی به روش لجن فعال
 • ظرفیت
  ۳۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۲۰۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  چالتاسیون
Read more

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بهشهر
Read more

طراحی و ساخت تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۲۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بهشهر
 • TSS
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
Read more

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی به روش لجن فعال
 • ظرفیت
  ۱۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۲۰۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  آبیک
Read more

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال
 • ظرفیت
  ۲۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۱۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  آمل
Read more

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۱۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  قائمشهر
Read more

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش لجن فعال
 • ظرفیت
  ۱۱۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۱۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  آمل
Read more

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب به روش انعقاد و لخته سازی
 • ظرفیت
  ۱۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۸۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بهشهر
Read more

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی
 • ظرفیت
  ۸ متر مکعب در روز
 • COD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری
Read more

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۱۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  آمل
Read more

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۶۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بهشهر
Read more

طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه پساب شیردوشی کامپوزیتی به روش IFAS
 • ظرفیت
  ۷۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۵۰۰< COD میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۵۰۰< BOD میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ورامین
Read more

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه بتنی
 • ظرفیت
  ۶۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری
Read more

مهندسی مجدد و ارتقاء سیستم تصفیه خانه
 • ظرفیت
  ۶۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری
Read more

نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.O
 • ظرفیت
  ۲۵ متر مکعب در روز
 • TDS ورودی
  ۲۵۰۰< TDS میلی گرم بر لیتر
 • TDS خروجی
  ۸۰>TDS میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  آمل
Read more

نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب R.O
 • ظرفیت
  ۳۰ متر مکعب در روز
 • TDS ورودی
  TDS> ۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • TDS خروجی
  ۱۰۰> TDS میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بهشهر
Read more

طراحی سیستم تصفیه و راه اندازی تصفیه خانه بزرگترین دامداری استان مازندران و اولین دامداری کشور دارای خروجی تصفیه خانه استاندارد محیط زیست
 • ظرفیت
  ۵۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  گهرباران ساری
Read more

بهسازی دستگاه RO
 • ظرفیت
  ۳۰۰ متر مکعب در روز
 • آدرس
  آمل
Read more

عقد قرارداد طراحی سیستم تصفیه و مهندسی مجدد، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه با استفاده از سیستم رشد چسبیده و روش A2O
 • ظرفیت
  ۵۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری
Read more

طراحی و تولید پکیج تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
 • ظرفیت
  ۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۲۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری
Read more

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی
 • ظرفیت
  ۳۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  قائمشهر
Read more

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته کامپوزیتی دفنی
 • ظرفیت
  ۴۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  قائمشهر
Read more

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی
 • ظرفیت
  ۱۱ متر مکعب در روز
 • COD
  ۵۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۳۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  علی آباد گلستان
Read more

عقد قرارداد طراحی سیستم تصفیه و مهندسی مجدد، نصب تجهیزات و راه اندازی تصفیه خانه با استفاده از سیستم رشد چسبیده و روش A2O
 • ظرفیت
  ۳۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  نوشهر
Read more

عقد قرارداد طراحی ساخت و بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب شیمیایی و بهداشتی
 • ظرفیت
  ۲۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  تهران
Read more

عقد قرارداد طراحی ساخت و بهسازی سیستم تصفیه فاضلاب شیمیایی و بهداشتی
 • ظرفیت
  ۲۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۴۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  تهران
Read more

راهبری و نگهداری از سیستم تصفیه خانه فاضلاب
 • ظرفیت
  ۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری
Read more

بهسازی، راهبری و نگهداشت از سیستم تصفیه فاضلاب
 • ظرفیت
  ۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری
Read more

بهسازی، راهبری و نگهداشت از سیستم تصفیه فاضلاب
 • ظرفیت
  ۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  جویبار
Read more

بهسازی، راه بری و نگه داشت از سیستم تصفیه فاضلاب
 • ظرفیت
  ۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  چالوس
Read more

بهسازی، راهبری و نگهداشت از سیستم تصفیه فاضلاب
 • ظرفیت
  ۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  رامسر
Read more

بهسازی، راهبری و نگهداشت از سیستم تصفیه فاضلاب
 • ظرفیت
  ۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  نوشهر
Read more

طراحی ، مشاوره و ارتقا سیستم
 • ظرفیت
  ۷۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  محمودآباد
Read more

ساخت پکیج
 • ظرفیت
  ۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بابل
Read more

بهسازی، راهبری و نگهداشت از سیستم تصفیه فاضلاب
 • ظرفیت
  ۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  تنکابن
Read more

عقد قرارداد طراحی و ساخت پکیچ تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
 • ظرفیت
  ۳۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  بابلسر
Read more

عقد قرارداد طراحی و ساخت پکیچ تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
 • ظرفیت
  ۲۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD5
  ۱۲۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  شیراز
Read more

عقد قرارداد طراحی و ساخت پکیچ تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی فاضلاب
 • ظرفیت
  ۴۰۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۸۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  چابهار
Read more

عقد قرارداد طراحی و ساخت پکیچ تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
 • ظرفیت
  ۲۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  تهران
Read more

عقد قرارداد طراحی و ساخت پکیچ تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
 • ظرفیت
  ۳۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  تهران
Read more

بهینه سازی ، افزایش ظرفیت و نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل
 • ظرفیت
  ۱۵۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  شیرگاه
Read more

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی
 • ظرفیت
  ۱۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۸۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری
Read more

قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال
 • ظرفیت
  ۳۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD5
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  جویبار
Read more

قرارداد ساخت تصفیه خانه به روش لجن فعال
 • ظرفیت
  ۲۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  جویبار
Read more

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی

 • ظرفیت
  ۲۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری
Read more

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی

 • ظرفیت
  ۳۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری
Read more

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه پیش ساخته فلزی
 • ظرفیت
  ۲۵ متر مکعب در روز
 • COD
  ۶۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۳۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری
Read more