کانون اصلاح و تربیت شهرستان ساری

ساخت و راه اندازی تصفیه خانه بتنی
 • ظرفیت
  ۶۰ متر مکعب در روز
 • COD
  ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر
 • BOD
  ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر
 • آدرس
  ساری