تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس - آب شیرین کن صنعتی

اسمزمعکوس فرایندی فیزیکی است که می توان محلولی به کمک یک غشا نیمه تراوا، حلال تقریبا خالص تهیه کرد. به عنوان مثال به کمک این روش می توان از آب شور، آب شیرین تهیه نمود.